Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
22

cze

Raport bieżący nr 11/2011 r. z dnia 22 czerwca 2011 r.: Ponowne powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. ("WZA"), które odbyło się 21 czerwca 2011 r. w Rotterdamie powołało ponownie pana Arthur F. Pierce i pana Yair Shilhav na stanowisko członka rady nadzorczej na czteroletnią kadencję:
Pan Arthur F. Pierce
1) data powołania osoby nadzorującej:
21 czerwca 2011
2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Arthur F. Pierce
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej 

Arthur Frank Pierce został członkiem Rady Nadzorczej w 2004 roku, a według stanu na listopad 2006 jest członkiem Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Powoływania Członków Organów Spółki. Od 1996 roku do chwili obecnej pracuje w charakterze doradcy świadczącego usługi związane z międzynarodową dystrybucją filmów. W latach 1954-1972 pan Pierce obejmował liczne stanowiska kierownicze w Columbia Pictures International, Paramount Pictures International i Cinema International Corporation. W latach 1972-1993 był wiceprezesem Warner Brothers Theatrical Distributions na Europę. Od 1993 do 1996 roku pełnił funkcje pierwszego wiceprezesa European Theatrical Distributions w spółce Time Warner Entertainment. Obecnie pan Pierce jest dyrektorem Luna Productions, Limited, brytyjskiej spółki zależnej spółki New Regency Productions Inc, dyrektorem The Todd-AO Corporation, spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, oraz prezesem Frank Pierce Partners w International Theatrical Representation.

Pan Arthur Frank Pierce uzyskał licencjat oraz tytuł magistra w Boston College w Stanach Zjednoczonych. Artur Frank Pierce spełnia kryteria niezależności określone w statucie.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy
6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy
Pan Yair Shilhav
1) data powołania osoby nadzorującej:
21 czerwca 2011
2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Yair Shilhav
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

5) Yair Shilhav w listopadzie 2006 roku objął funkcję członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu. Od 2004 roku pan Yair Shilhav jest właścicielem firmy konsultingowej w Hajfie. W latach 2000-2003 był członkiem komitetu dyrektorów wykonawczych spółki Somekh Chaikin CPA, spółki należącej do sieci KPMG ("Somekh Chiakin"). W latach 1995-2003 był szefem oddziału Somekh Chaikin w TeAwiwie, gdzie w latach 1990-2003 był partnerem. Zanim został partnerem w Somekh Chaikin, był szefem tamtejszego departamentu doradztwa i finansów. W latach 1998-2002 był szefem wydziału rachunkowości na Uniwersytecie w Hajfie.

Pan Yair Shilhav spełnia kryteria niezależności określone w statucie.

6) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy
7) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy
Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)