Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
30

cze

Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 06/2011 z dnia 10 maja 2011 r. oraz raportu bieżącego Spółki nr 09/2011 r. z dnia 22 czerwca 2011 r., w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 czerwca 2011 r. uchwały nr 9 w sprawie zmiany statutu Spółki („Uchwała”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała wiadomość o sporządzeniu w dniu 23 czerwca 2011 r. przez upoważnionego notariusza, na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale, aktu notarialnego zawierającego tekst jednolity statutu Spółki. Zmiany statutu Spółki przewidziane w Uchwale weszły w życie z dniem sporządzenia ww. aktu notarialnego.

Tekst jednolity statutu Spółki przekazujemy w załączeniu.