Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
30

cze

Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.: Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 06/2011 z dnia 10 maja 2011 r. oraz raportu bieżącego Spółki nr 09/2011 r. z dnia 22 czerwca 2011 r., w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 czerwca 2011 r. uchwały nr 9 w sprawie zmiany statutu Spółki („Uchwała”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała wiadomość o sporządzeniu w dniu 23 czerwca 2011 r. przez upoważnionego notariusza, na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale, aktu notarialnego zawierającego tekst jednolity statutu Spółki. Zmiany statutu Spółki przewidziane w Uchwale weszły w życie z dniem sporządzenia ww. aktu notarialnego.

Tekst jednolity statutu Spółki przekazujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen - pełnomocnik